Urlop okolicznościowy na ślub

Strona główna » Warto wiedzieć » Urlop okolicznościowy na ślub
urlop okolicznościowy - kalendarz

Ocena: 3,88/5

Kwestie związane ze wstąpieniem w związek małżeński wymagają od Pary Młodej pewnych nakładów czasu i zaangażowania. Z pewnością są one mniejsze, jeśli zdecydujemy się na pomoc konsultantów ślubnych. Niemniej nawet oni nie mogą zrobić za nas wszystkiego. Zwłaszcza już po ślubie, gdy trzeba załatwić formalności związane z jego skutkami cywilno-prawnymi: zmianą nazwiska po ślubie, adresu zameldowania, itp. Dopięcie wszystkiego na ostatni guzik  może być dość trudne, jeśli pracujemy 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu. Dlatego też prawo pracy wychodzi naprzeciw potrzebom nowożeńców, gwarantując im dni wolne, przyznawane właśnie z okazji ślubu.

Kodeks pracy, a urlop okolicznościowy

Kwestie związane z udzielaniem urlopu okolicznościowego pracownikowi, który bierze ślub, reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. (wraz z późn. zmianami) w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Na jego podstawie pracownik, który bierze ślub, ma z tego tytułu prawo do dwóch dni płatnego urlopu okolicznościowego (§ 15 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej). Prawo takie przysługuje tym nowożeńcom, którzy przystąpili do ślubu konkordatowego lub cywilnego. Na urlop okolicznościowy nie mogą natomiast liczyć osoby po ślubie wyznaniowym.

urlop_okolicznosciowy_na_slub.jpg

Urlop okolicznościowy ślub - wniosek i wzór

Aby otrzymać urlop okolicznościowy na ślub, pracownik powinien:

  • wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu okolicznościowego,
  • udokumentować fakt wstąpienia w związek małżeński poprzez przedłożenie pracodawcy aktu zawarcia małżeństwa, wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego.

Wzór wniosku o udzielenie urlopu okolicznościowego na ślub

....................................................................

(nazwisko i imię)

nazwa miasta, dnia ..............................

...................................................................

(adres zamieszkania)

 

...................................................................

( stanowisko, jednostka organizacyjna)

 

 

 

Do

Jana Kowalskiego

Prezesa XYZ S.A.

 

 

 

 

Wniosek o urlop okolicznościowy

Na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 ze zm.), proszę o udzielenie mi w okresie od dnia ….………  do dnia ………….. dwóch dni urlopu okolicznościowego, z powodu mojego ślubu.

Zobowiązuję się do tego, aby po zawarciu małżeństwa dostarczyć kopię skróconego aktu ślubu.

                                                                                                                                             Z wyrazami szacunku

………………………………………

(data i podpis pracownika)          

 

……………………………………….

(podpis przełożonego)

Kiedy można/należy wykorzystać urlop okolicznościowy związany ze ślubem?

Prawo nie reguluje wyraźnie terminu odebrania takiego urlopu, tj. zgodnie z nim wykorzystanie urlopu nie musi nastąpić w dniu ślubu lub w dniach go poprzedzających czy po nim następujących. Musi natomiast być z nim „powiązany” i przeznaczony na kwestie związane stricte ze ślubem, np. załatwianie formalności odnośnie zmiany nazwiska czy numeru konta bankowego. Nie możemy więc liczyć na przyznanie urlopu okolicznościowego pół roku po ślubie.

UWAGA: należy pamiętać, że za nieodebrany urlop okolicznościowy pracownikowi nie przysługuje ekwiwalent finansowy.

obraczki_slubne.jpg

Urlop okolicznościowy na ślub dziecka

Wspomniane już rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej reguluje również kwestie związane z urlopem okolicznościowym, wykorzystywanym z okazji ślubu dziecka. Urlop okolicznościowy na ślub córki czy syna to dobra wiadomość dla rodziców, którzy aktywnie angażują się w przedślubne przygotowania. Ile w takim razie dni urlopu przysługuje rodzicom na ślub dziecka? Jest to jeden dzień płatnego urlopu okolicznościowego.

Urlop okolicznościowy na ślub brata i siostry

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że w kodeksie pracy przewidziany jest również urlop okolicznościowy na ślub brata, siostry. Ile urlopu przysługuje w takiej sytuacji? Jego długość jest identyczna, jak w przypadku urlopu okolicznościowego na ślub córki czy syna i jest to jeden płatnego urlopu.

Ślub – prawa i obowiązki pracownika

Pracownikowi w związku z jego ślubem przysługują nie tylko konkretne prawa i przywileje w postaci urlopu wypoczynkowego. Ma on również względem swojego pracodawcy ważne obowiązki.

Skutki cywilno-prawne, czyli np. zmiana nazwiska po ślubie i zmiana innych danych osobowych pracownika, pociągają za sobą skutki również dla jego aktualnego stosunku do pracy (szczegółowo określa je art. 221 § 3 k.p.). Są to dane, które służą pracodawcy realizacji jego obowiązków odnośnie zatrudniania pracownika-nowożeńca, np. odprowadzaniu obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, udzielaniu pracownikowi upoważnień, a także innym świadczeniom wynikających ze stosunku pracy. Dlatego też obowiązkiem pracownika po ślubie jest powiadomienie pracodawcy o wszelkich tego typu zmianach. Nie ma jednak obawy – w związku ze ślubem i zmianą tychże danych nie jest konieczne podpisywanie nowej umowy o pracę.

Jako pracownicy powinniśmy mieć na uwadze to, że jeśli pracodawca poniesie szkodę spowodowaną niewypełnieniem przez nas obowiązku poinformowania go o zmianie naszych danych osobowych (np. nie dotrzyma warunków umowy zawartej z klientem biznesowym), może żądać od pracownika odszkodowania (art. 114 k.p.). Jest ono ustalane w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może przewyższać kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody (art. 119 k.p.), chyba że pracownik wyrządził szkodę umyślnie.Średnia ocena: 3,88 / 5 (24 głosów) Oceń artykuł:

Zobacz również:

Zmiana nazwiska po ślubie
Fotobudka na wesele - ceny
Zmiana nazwiska po rozwodzie
Chińskie ciasteczka z wróżbą


Polecamy:


Komentarze

Pracownik biurowy 2015-09-01 12:31

Odnośnie urlopu okolicznościowego na ślub brata/siostry: według rozporządzenia ministra w § 15 pkt 2 jest informacja, że przysługuje 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka...
reasumując za urlop brata/siostry urlop okolicznościowy nie przysługuje.

Pracownik biurowy 2015-09-01 12:33

Odnośnie urlopu okolicznościowego na ślub brata/siostry: według rozporządzenia ministra w § 15 pkt 2 jest informacja, że przysługuje 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka...
reasumując za urlop brata/siostry urlop okolicznościowy nie przysługuje.


Dodaj swój komentarz
Adres e-mail nie będzie publikowany na portalu, służy jedynie do potwierdzenia dodanego komentarza.


Złoty Krążek
Polecamy